Certifieringar

Vi är tredjepartscertifierade av AAA Certification AB i Alingsås i enlighet med ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 samt ISO 39001.

Forskningsprojekt ska främja säkerheten hos bussbolag

Samverkan och gemensamt verksamhetsledningssystem

Vi verkar i ett gemensamt verksamhetsledningssystem där rutiner, checklistor, blanketter, mål och policys är gemensamma med våra delägare.

 

Vi samverkar kring dessa frågor och stöttar och utvecklas tillsammans, delar kunskap och erfarenheter och lär av varandra i en lärande organisation.

 

Vi har gemensamma KAMS-möten men har även egna på respektive bolag. Vid det gemensamma KAMS-mötet redovisas vår gemensamma KAMS-prestanda som är grunden till de mål vi gemensamt tar beslut om.

Medarbetarundersökningar

Vi genomför medarbetarundersökningar samtidigt enligt samma enkät, dels för att kunna jämföra oss med varandra men även för att kunna mäta hur starka vi är tillsammans samt vilka gemensamma frågor vi har.

Mätningen skapar även underlag för beslut om de utbildningar som behövs utöver de som krävs enligt lagar, regler och avtal.  

Verksamhetspolicy

Bivab verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetsbetspartner samt en skicklig leverantör och samhällsaktör.

Bivabs mål är att överträffa kunders, medarbetares och samarbetspartners förväntningar.

Bivab uppnår målen genom ett systematiskt och målinriktat arbete i samverkan och med kunden i fokus.

Bivab arbetar med ständiga förbättringar i alla delar av verksamheten.

Bivab arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt ISO 39001. Läs mer i policybilagan som fås på begäran.