Visselblåsartjänst

Bivabs visselblåsartjänst finns till för att du ska kunna rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter, missförhållanden eller farlig händelse. För oss är det viktigt att vara transparanta och trovärdiga och därför anser vi det angeläget att göra det möjligt att göra sin röst hörd. 

Bivabs Blisselblåsartjänst

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning innebär att en person, ofta en anställd, slår larm om missförhållanden eller oegentligheter till en myndighet eller till massmedia, eller internt i sin organisation. Det kan handla om korruption, miljöbrott, vanvård, penningtvätt och en rad andra omständigheter som personen vill uppmärksamma

Syftet med den nya visselblåsarlagen är att göra det säkrare, tryggare och enklare att rapportera missförhållanden. Lagstiftarna hoppas att det i sin tur ska bidra till att korruption, bedrägerier och annan brottslighet uppdagas i större utsträckning.

Från att ha omfattat anställda och inhyrd personal omfattas i och med den nya lagen en vidare personkrets i skyddet för visselblåsare. Egenföretagare, arbetssökande, praktikanter, volontärer och personer som ingår i ett företags förvaltnings‑, lednings‑ eller tillsynsorgan, samt aktieägare som är verksamma i bolaget omfattas. Dessutom ska skyddet gälla före och efter en anställning. Även personer som bistår vid rapportering omfattas.

Skydd för visselblåsare

Uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av den starkaste formen av sekretess. Det betyder att de inte får lämnas ut under några omständigheter. Dessutom innehåller lagen skydd mot hindrande och repressalier. En arbetsgivare får med andra ord inte försöka hindra en visselblåsare och en får inte heller utsätta den som slagit larm för negativa följder, som exempelvis ändrade arbetsuppgifter, utebliven befordran eller uppsägning.

Bredare omfattning av missförhållanden

Hittills har skyddet för visselblåsare gällt för den som meddelar allvarliga missförhållanden. Den nya lagen går längre än så. Skyddet gäller för den som rapporterar missförhållanden som strider mot svensk rätt eller unionsrätt (EU-rätt) och om det finns ett allmänintresse av att andra missförhållanden förs fram i ljuset. Exempel på allmänintresse skulle kunna vara att en produkt som ett företag tillverkar och säljer är farlig. Det som rapporteras kommer in anonymt (om personen i fråga så önskar) och omhändertas.Den som rapporterar in har möjlighet att följa sitt ärende om personen i fråga kopierar en länk som framkommer som ett kvitto när ärendet har skickats, se exempel nedan.

Vad händer om ett ärende kommer in?

När ett ärende kommer in så kontaktas en jurist för att säkerställa att ärendet är ett visselblåsarärende. Om det är ett visselblåsarärende så fortskrider processen i enlighet med visselblåsarlagen. Är det inget visselblåsarärende så skickas ärendet vidare till ansvarig chef, i dessa fall skall visselblåsaren informeras. Om ärendet är ett visselblåsarärende är den som hanterar ärendet skyldig att kommentera ärendet så att det framgår tydligt hur processen fortskrider. Ärende som inkommer till organisationen från uppgiftslämnare ska hanteras av särskilt utvalda personer. De personer som har blivit utvalda att hantera de ärenden som kommer in måste vara oberoende och självständiga. Kraven innebär att den som utsetts självständigt ska kunna bedöma de uppgifter som inkommit. Ingen ska kunna begära att få ta del av de uppgifter som lämnats.

Så här rapporterar du

Bivab har valt en rapporteringslösning som är framtagen av C2 Management och är kopplad till System C2. Det är en säker, oberoende plattform där man kan anmäla i skrift. Det är möjligt för dig att vara anonym när du upprättar anmälan. Alla anställda och externa aktörer kan rapportera missförhållanden här!